Podmienky a Pravidlá

 1. Všeobecné ustanovenia
 2. Definície
 3. Typ a rozsah elektronických služieb
 4. Podmienky poskytovania a uzatvárania zmlúv o poskytovaní elektronických služieb
 5. Podmienky ukončenia zmlúv o poskytovaní elektronických služieb
 6. Postup podávania sťažností
 7. Duševné vlastníctvo
 8. Záverečné ustanovenia
 1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
  1. Webová lokalita pôsobí v súlade s podmienkami tohto nariadenia.
  2. Pravidlá špecifikujú typy a rozsah služieb poskytovaných elektronicky prostredníctvom stránky , pravidlá poskytovania týchto služieb, podmienky uzatvárania a ukončovania dohôd o poskytovaní služieb elektronickými prostriedkami, ako aj postup podávania sťažností.
  3. Každý Príjemca služieb po podniknutí krokov na používanie Elektronických služieb Stránky , je povinný dodržiavať ustanovenia tohto nariadenia.
  4. V záležitostiach, na ktoré sa nevzťahuje toto nariadenie, sa uplatňujú ustanovenia
   1. Zákon o poskytovaní služieb elektronickými prostriedkami z 18. júla 2002 (Zbierka zákonov č. 144, položka 1204, v znení neskorších predpisov),
   2. Zákon o právach spotrebiteľov z 30. mája 2014. (Zbierka zákonov 2014, položka 827),
   3. Zákon o občianskom zákonníku z 23. apríla 1964 (Zbierka zákonov č. 16, položka 93 v znení neskorších predpisov) a ďalšie príslušné ustanovenia poľského práva.
 2. DEFINÍCIE
  1. KONTAKTNÝ FORMULÁR – formulár dostupný na stránke. Umožniť príjemcovi služby kontaktovať poskytovateľa služby priamo.
  2. PREDPISY – tieto predpisy Stránok.
  3. POSKYTOVATEĽ SLUŽIEB – Contentation sp. z o.o., adresa sídla: Piastów 22, 71-064 Štetín, adresa na doručovanie: ako je uvedené vyššie, zapísaná v registri podnikateľov Národného súdneho registra vedeného Okresným súdom Štetín-Centrum v Štetíne, XIII. hospodársky odbor Národného súdneho registra pod číslom KRS 0000871922, NIP: 8522668617, REGON: 387628543, so základným imaním vo výške: PLN,
  4. e-mailová adresa: [email protected].
  5. UŽÍVATEĽ – fyzická osoba, právnická osoba alebo organizačná zložka bez právnej subjektivity, ktorej zákon priznáva právnu subjektivitu a ktorá využíva Elektronickú službu.
  6. ELEKTRONICKÁ SLUŽBA – služba, ktorú Poskytovateľ služieb poskytuje Zákazníkovi elektronicky prostredníctvom Stránok.
  7. NEWSLETTER – elektronická služba, ktorá umožňuje zákazníkovi prihlásiť sa na odber a bezplatne dostávať informácie od poskytovateľa služieb na e-mailovú adresu poskytnutú zákazníkom.
 3. TYP A ROZSAH ELEKTRONICKÝCH SLUŽIEB
  1. Poskytovateľ služieb umožňuje prostredníctvom stránky využívať elektronické služby, ako sú:
   1. Používanie kontaktného formulára,
   2. Používanie informačného bulletinu,
  2. Poskytovanie elektronických služieb príjemcom služieb sa uskutočňuje za podmienok uvedených v predpisoch.
 4. PODMIENKY POSKYTOVANIA A UZATVÁRANIA ZMLÚV O POSKYTOVANÍ ELEKTRONICKÝCH SLUŽIEB
  1. Poskytovanie elektronických služieb uvedených v kapitole III položka. 1 Pravidiel zo strany Poskytovateľa služieb je bezplatné.
  2. Obdobie, na ktoré sa zmluva uzatvára:
   1. Zmluva o poskytovaní elektronických služieb spočívajúca v umožnení odoslania správy prostredníctvom kontaktného formulára sa uzatvára na dobu určitú a zaniká okamihom odoslania správy alebo ukončením jej odosielania zo strany zákazníka.
   2. Zmluva o poskytovaní elektronických služieb spočívajúcich v používaní Newslettera sa uzatvára na dobu neurčitú.
  3. Technické požiadavky potrebné na spoluprácu s informačným a komunikačným systémom používaným poskytovateľom služieb:
   1. počítač s prístupom na internet,
   2. e-mailový prístup,
   3. webový prehliadač,
   4. Povolenie súborov cookie a Javascriptu vo webovom prehliadači.
  4. Príjemca je povinný používať stránky spôsobom, ktorý je v súlade so zákonom a dobrými mravmi, s ohľadom na rešpektovanie osobného vlastníctva a práv duševného vlastníctva tretích strán.
  5. Zákazník je povinný zadať údaje v súlade so skutočnosťou.
  6. Príjemca nesmie poskytovať nezákonný obsah.
 5. PODMIENKY UKONČENIA ZMLÚV O POSKYTOVANÍ ELEKTRONICKÝCH SLUŽIEB
  1. Ukončenie zmluvy o poskytovaní elektronických služieb:
   1. Zmluvu o poskytovaní elektronických služieb, ktorá má trvalý a časovo neobmedzený charakter (napr. používanie Newslettera), možno vypovedať.
   2. Príjemca služby môže zmluvu vypovedať s okamžitou platnosťou a bez uvedenia dôvodu zaslaním príslušného vyhlásenia e-mailom na adresu: [email protected]
   3. Poskytovateľ služieb môže vypovedať zmluvu o poskytovaní elektronických služieb trvalého a časovo neobmedzeného charakteru v prípade, že zákazník porušuje zmluvné podmienky, najmä ak poskytuje obsah nezákonnej povahy po predchádzajúcej neúčinnej výzve na ukončenie porušovania so stanovením primeranej lehoty. Zmluva v takomto prípade zaniká uplynutím 7 dní odo dňa podania výpovede (výpovedná lehota).
   4. Výpoveď vedie k ukončeniu právneho vzťahu s účinkami do budúcnosti.
  2. Poskytovateľ služieb a zákazník môžu kedykoľvek ukončiť zmluvu o poskytovaní elektronických služieb na základe vzájomnej dohody.
 6. POSTUP PODÁVANIA SŤAŽNOSTÍ
  1. Sťažnosti týkajúce sa poskytovania elektronických služieb poskytovateľom služieb:
   1. Sťažnosti týkajúce sa poskytovania Elektronických služieb prostredníctvom Stránky môže Zákazník zasielať e-mailom na adresu: [email protected].
   2. V uvedenej e-mailovej správe uveďte čo najviac informácií a okolností o predmete sťažnosti, najmä druh a dátum nezrovnalosti a kontaktné údaje. Poskytnuté informácie výrazne uľahčia a urýchlia vybavenie sťažnosti poskytovateľom služieb.
   3. Poskytovateľ služieb vybavuje sťažnosti bezodkladne, najneskôr do 14 dní.
   4. Odpoveď poskytovateľa služieb na sťažnosť sa zašle na e-mailovú adresu zákazníka uvedenú v sťažnosti alebo iným spôsobom, ktorý zákazník uvedie.
 7. DUŠEVNÉ VLASTNÍCTVO
  1. Všetok obsah zverejnený na webovej stránke na adrese požívajú ochranu autorských práv a sú majetkom POSKYTOVATEĽA SLUŽIEB POSKYTOVATEĽ SLUŽIEB je plne zodpovedný za akúkoľvek škodu spôsobenú POSKYTOVATEĽOVI SLUŽIEB v dôsledku používania akéhokoľvek obsahu stránky , bez súhlasu poskytovateľa služieb.
  2. Akékoľvek použitie ktoréhokoľvek z prvkov tvoriacich obsah a náplň stránky kýmkoľvek bez výslovného písomného súhlasu poskytovateľa služieb predstavuje porušenie autorských práv poskytovateľa služieb a bude mať za následok občianskoprávnu a trestnoprávnu zodpovednosť.
 8. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
  1. Zmluvy uzatvorené prostredníctvom týchto stránok sa uzatvárajú v súlade s poľským právom.
  2. Ak je niektorá časť nariadenia v rozpore s platným právom, namiesto napadnutého ustanovenia nariadenia sa uplatňujú príslušné ustanovenia poľského práva.